EMVA – Tanácsadó

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról

A Magyar Országgyűlés elfogadta 2018. november 28.-án közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról szóló törvény javaslatot, melynek értelmében a Kbt. 5. § (3) bekezdés a következőképpen változott:

A Kbt. 5. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltak mellett a vissza nem térítendő támogatásból – ide nem értve a pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásokat – megvalósuló beszerzés vonatkozásában közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett az az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó szervezet vagy személy – az egyházi jogi személyek kivételével –, amelynek beszerzését szolgáltatás megrendelés vagy árubeszerzés esetén legalább az adott beszerzésre irányadó uniós közbeszerzési értékhatárt elérő összegben, építési beruházás esetén legalább háromszázmillió forint összegben az (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több szervezet vagy személy közvetlenül támogatja, kivéve, ha a beszerzés
a) a beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló kormányrendelet szerinti támogatásból,
b) egyedi munkahelyteremtési támogatásból,
c) képzési, továbbá tanműhely-létesítési és -fejlesztési támogatásból,
d) kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatásból,
e) vállalkozások újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak támogatásából, vagy
f) bármely, 2015. november 1-jét megelőzően igényelt uniós, illetve hazai költségvetési forrásból származó
támogatásból valósul meg.”

Ez azt jelenti, hogy a korábbi fő szabály szerint, támogatásból megvalósuló projektek közbeszerzési kötelezettségének 40.000.000 Ft-os támogatásnyi értékhatár helyett, mostantól a közbeszerzési kötelezettséget a beszerzés tárgya határozza meg. Áru és szolgáltatás beszerzés esetén, 68.655.860 Ft támogatási összegtől, építés esetén pedig 300.000.000 Ft támogatás elérése esetén van közbeszerzési kötelezettsége a kedvezményezettnek. A változás jelentős könnyebbséget jelent a támogatásból megvalósuló projektek megvalósulásában. Ezek tudatában, a szárítós és az állattartó telepek korszerűsítése pályázat keretében benyújtott kérelmek jelentős része mentesül a közbeszerzési kötelezettség alól.

EMVA Kft.