EMVA – Tanácsadó

A közös agrárpolitika intézkedéseinek bemutatása II.

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedések bemutatása II.

Intézkedés neve: Mezőgazdasági üzemek digitális átállásának támogatása

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1023-1031 oldal. /KAP stratégiai terv kivonata – 153-157

Előzmények

A 2014-2020 Vidékfejlesztési Program keretében kiírt VP2-4.1.8-21 – kódszámú Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása – című felhívásra 2905 db támogatási kérelmet nyújtottak be, összesen 212 390 759 712 Ft összegben

Az új intézkedés célja:

Az agrárium digitalizációjában rejlő egyértelmű előnyök teljesüléséhez szükséges, hogy a digitális technológiákat, és azon belül a helyspecifikus gazdálkodási formákat, a precíziós eszközöket, valamint a döntéstámogató szoftvereket és szolgáltatásokat minél szélesebb körben alkalmazzák a mezőgazdasági termelők. A helyspecifikus gazdálkodásban a termelési munkafolyamatok végrehajtása során keletkezett adatok a teljes élelmiszer-lánc szempontjából is fontosak, például a termelési és a termék nyomonkövetési rendszerek működtetése során. A beavatkozás támogatási lehetőséget nyújt a mezőgazdasági termelőknek arra, hogy a korszerű technológiák alkalmazásával, adatalapú döntéshozatallal:

 • Üzemi eredményeiket javíthassák
 • Megfeleljenek az egyre növekvő nyomon követhetőségi és fenntarthatósági adatszolgáltatási kötelezettségnek (közigazgatás, hitelezés, kereskedelem és felvásárlók)
 • Racionalizálják, adott esetben csökkentsék a felhasznált inputanyagok (növényvédőszerek, műtrágyák, gázolaj stb.) mennyiségét
 • Csökkentsék az ammónia és ÜHG kibocsátásukat, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelését
 • Javítsák a táp-anyaggazdálkodásikat és így a talajállapotot
 • Hozzájáruljanak a klímaváltozás okozta termőhelyi változások mérsékléséhez, és javítsák adaptációs képességüket

A fenti tevékenységek kisléptékű vagy nagyberuházások lehetnek.

Várható értékelési kritériumok

 • Üzemszintű digitalizációs terv minősége
 • Üzleti és pénzügyi terv minősége
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködés, vagy abban való részvétel
 • Minőségi rendszerekben való részvétel
 • Nyomonkövetési rendszerek üzemeltetése
 • Környezet-, klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése
 • Együttműködés EIP operatív csoporttal
 • Együttműködés Európai Digitalizációs Innovációs Hubokkal
 • Együttműködés precíziós szaktanácsadóval
 • Térségi szempontok
 • Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése

Jogosultsági feltételek

1. Mezőgazdasági termelő vagy a Stratégiai Terv rendelet alapján definiált fiatal mezőgazdasági termelő, vagy olyan fiatal mezőgazdasági termelő, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt évben kezdte meg mezőgazdasági tevékenységét:

– aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.

– akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

2. Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

3. Szociális szövetkezetnek önmagában kell megfelelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

4. A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetnek:

– a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben az STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel kell rendelkeznie és az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, vagy

– a szövetkezetben részt vevő tagok előző évi árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, továbbá a szövetkezetben részt vevő tagok legalább 40 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10.000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.

5. Állami elismeréssel rendelkező együttműködés a meghatározott feltételek igazolása nélkül is mezőgazdasági termelőnek minősül.

6. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozás a meghatározott feltételek igazolása nélkül is jogosult.

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

1. Közvetlenül a digitális technológiához kapcsolódó új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek és eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat, számítógépes szoftvereket és egyéb IKT fejlesztéseket;

2. Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek (például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve).

3. Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

4. Az 1. ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

5. Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Kötelezettségvállalások, és más előírások:

Kötelezettségvállalás időtartama legalább 3 év, de legfeljebb 5 év.

Támogatás formája, aránya és összegei

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a.

A támogatás maximális mértéke legfeljebb a jogosult költségek 65%-a lehet.

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára vagy gazdaságátadás esetén – 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő vagy kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható
 • Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 80%-ig, amennyiben a beruházás a környezetvédelmi és a klíma specifikus célkitűzéseket, valamint állatjóléti fejlesztéseket szolgálja.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 1.000.000 EUR/projekt.

Kisléptékű beruházások átlagos egységösszege projektenként: 136.986,3 EUR

Nagyberuházások átlagos egységösszege projektenként: 684,931,5 EUR

A digitális átállásra a következő időszakban várhatóan 273.972.603 EUR/100.000.000.095 HUF összeget fordítunk.

Összefoglalás, fontosabb változások

A minimális üzemméret 6.000 STÉ-ről 10.000 STÉ-re nő, de a megkövetelt mezőgazdasági árbevétel aránya 50%-ról 40%-ra csökken.

A korábbiakon túl várhatóan támogatható lesz a post-harvest osztályozó, válogató gép digitalizációs fejlesztése, élelmiszeriparban alkalmazott szenzortechnológiák beszerzése és precíziós állattenyésztési rendszerek kiépítéséhez szükséges gépek, eszközök beszerzése.

A támogatási intenzitás minimum 50% (Pest vármegyében is).

A projektenként maximális megítélhető támogatási összeg 250.000.000 Ft-ról 365.000.000 Ft-ra emelkedik.

Maximális támogatás elérése 50%-os támogatási kulcs esetén 730.000.000 Ft beruházási költséget, míg 65%-os támogatási kulcs esetén 561.500.000 Ft elszámolható beruházási költséget jelent.

A maximális támogatási intenzitás növelhető, így elszámolható válnak a kedvezményes kamatozású, vagy díjtámogatású hitelek is, így a támogatások összeszámítása már nem jelent majd problémát az ügyfelek számára.

A kedvezményes díjú garancia díjak elszámolás megnyitja a lehetőséget arra, hogy az ügyfelek előleget is igénybe tudjanak venni a jövőben piaci garancia termékek igénybevétele nélkül.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások