EMVA – Tanácsadó

Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedések bemutatása V.

Intézkedés neve: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása, sertéságazat esetén a farokkurtítás visszaszorításával

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1015-1022 oldal.

Előzmények

Az átlagos egységösszegek meghatározásakor a 2014-2020-as időszak Vidékfejlesztési Program M04 (Beruáházások) Járványvédelmi rendszerek fejlesztése intézkedése alapján meghirdetett pályázati felhívásokra beérkezett és jóváhagyott támogatási kérelmek kerültek figyelembevételre, a pályázati felhívásokra allokált források figyelembevételével. Az egységösszeg a lekötött forrás és a támogatott kérelmek hányadosa, amely korrigálásra került egy inflációs együtthatóval.

Az új intézkedés célja:

Az uniós mezőgazdaság által az élelmiszerekkel és az egészséggel kapcsolatos társadalmi igényekre adott válasz javítása, többek között a magas minőségű, biztonságos és tápláló, fenntartható módon termelt élelmiszerek, az élelmiszer-pazarlás mérséklése, az állatjólét fokozása és az antimikrobiális rezisztencia elleni küzdelem terén.

A beruházások támogatására nem csak a versenyképesség növelésének alapvető eszközeként lehet tekinteni, hanem olyan lehetőségként, amelyek révén az állattartók képesek napjaink egyik legégetőbb problémakörére, az állategészségügyi kockázatokra ésszerű válaszokat adni. Éppen ezért a magyar KAP Stratégiai terv kiemelt eleme a jobb állatjóléti feltételek javításának támogatása. Ez azért fontos, mert különösen a szarvasmarhák és sertések, de egyéb mezőgazdasági hasznosítású állatfaj esetében a termelés egyre erősödő folyamata (intenzifikáció) zajlik.

Ezeknek a beruházásoknak köszönhetően például az állatok nagyobb mozgásteret kapnak, illetve a mezőgazdasági létesítményekben megfelelő férőhely és mikroklimatikus viszonyok alakulhatnak ki ezáltal javul az állatok egészségi állapota, csökken a di-stressz állapot és sertések esetében az farokrágás veszélye is kiküszöbölhető, mindamellett, hogy a járványos betegségek, mint az ASF kockázata csökkenthető. Az állatok jólétének javítása pozitív hatással lesz a termelés eredményeire és az ezekből az állatokból a későbbiekben előállított mezőgazdasági termékek minőségére, és így közvetett módon az emberi egészségre is. A

.

A beavatkozás kiterjed továbbá a járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének kockázatát csökkentő technológiák, eszközök beszerzésére és kapcsolódó épületek kialakítására és fejlesztésére. A különböző járványos állatbetegségek állattartó telepeken történő megjelenésének valószínűsége ugyanis számos elérhető technológia alkalmazásával csökkenthető.

A beavatkozás két célterületet tartalmaz:

·A célterület: Állattartó telepek járványvédelmi beruházásainak támogatása

·B célterület: Sertéstartó telepek fejlesztése a farokkurtítás visszaszorítása céljából.

Várható értékelési kritériumok

 • Üzleti terv minősége
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel
 • A pályázó állami elismeréssel rendelkező együttműködés
 • Vállalkozásméret
 • Minőségrendszerekben való részvétel
 • Térségi szempont
 • Társadalmi vállalkozások
 • A fejlesztés roma felzárkóztatási program keretében valósul meg
 • Digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés
 • Integrációhoz kapcsolódó fejlesztés
 • Foglalkoztatás
 • A támogatást igénylő nő
 • Sertés esetében a farokkurtítás megelőzése, amely a férőhely növeléssel teljesítendő

Jogosultsági feltételek

1. Mezőgazdasági termelő vagy a Stratégiai Terv rendelet alapján definiált fiatal mezőgazdasági termelő, vagy olyan fiatal mezőgazdasági termelő, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt évben kezdte meg mezőgazdasági tevékenységét:

– aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.

– akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

2. Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

3. Szociális szövetkezetnek önmagában kell megfelelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

4. A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetnek:

– a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben az STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel kell rendelkeznie és az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, vagy

– a szövetkezetben részt vevő tagok előző évi árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, továbbá a szövetkezetben részt vevő tagok legalább 40 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10.000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.

5. Állami elismeréssel rendelkező együttműködés a meghatározott feltételek igazolása nélkül is mezőgazdasági termelőnek minősül.

6. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozás a meghatározott feltételek igazolása nélkül is jogosult.

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek – valamennyi célterület esetében:

a) Járványvédelmet szolgáló épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Járványvédelmet szolgáló új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

“A” célterület esetében:

Támogatott tevékenységnek minősülnek többek között az alábbiak

Építéssel járó, a járványvédelemhez kapcsolódó tevékenységek, többek között:

– Telepi fertőtlenítőkapu telepítése;

– Telepi hullatároló, kéz- és lábfertőtlenítő, gumicsizma mosó kialakítása;

– Telepi létesítmények összekötése zárt folyosóval;

– Kerítésrendszer, kerékfertőtlenítő medence, állatrakodó kialakítása.

Állatbetegségek kockázatát csökkentő eszközök, gépek beszerzése, többek között:

– Telepi hullaégető beszerzése;

– Fertőtlenítő permetező, ózonos fertőtlenítő, mosóberendezések, tisztítógépek beszerzése;

– Ködképző berendezés, UV lámpák, légfüggönyök beszerzése.

“B” célterület esetében:

A sertés mozgási szabadságának növelése karámok építésével vagy átépítésével, amellyel nagyobb férőhely biztosítható. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben, valamint a tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendeletben valamint a sertések védelmére vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról szóló a Tanács 2008/120/EK irányelvében előírthoz képest előírtnál legalább 20%-kal nagyobb férőhely biztosítása.

vagy

A 2008/120/EK irányelvben szereplő értékhez képest 15%-al nagyobb férőhely biztosítása az alábbi kötelezettségvállalások legalább egyikével együtt:

a) többlet szalma biztosítása

b) levegőminőség és hőmérséklet szabályozására alkalmas készülék kiépítése,

c) a takarmány összetételének és az ellátásának módjában változtatás,

d) egészségi állapot monitorozása,

e) részben tömör padlózat biztosítása.

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Kötelezettségvállalások, és más előírások:

Kötelezettségvállalás időtartama 5 év.

Támogatás formája, aránya és összegei

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a.

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára vagy gazdaságátadás esetén – 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő vagy kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható
 • Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 100%-áig, ha a beruházás a mezőgazdasági potenciál helyreállítására természeti katasztrófákat, kedvezőtlen éghajlati jelenségeket vagy katasztrófaeseményeket követően, illetve megfelelő megelőző intézkedésekre irányul.Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 85.000 EUR/projekt.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások