EMVA – Tanácsadó

Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedés neve: Díszkertészeti ágazat kisvállalkozásainak támogatása

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1049-1054 oldal.

Célkitűzés:

 • A mezőgazdasági pálya vonzóvá tétele a fiatal mezőgazdasági termelők és egyéb új mezőgazdasági termelők számára és e termelők ágazatban tartása, valamint a fenntartható vállalkozásfejlesztés előmozdítása a vidéki térségekben
 • A foglalkoztatásnak, a növekedésnek, a nemek közötti egyenlőségnek – és többek között a nők mezőgazdasági tevékenységekben való részvételének –, a társadalmi befogadásnak és a helyi fejlesztésnek az előmozdítása a vidéki térségekben, a körforgásos biogazdaságot és a fenntartható erdészetet is beleértve

A beavatkozás keretében kezelt igény

 • On-farm/off-farm diverzifikáció segítése, több lábon álló vidéki vállalkozások kialakítása céljából
 • Kisgazdaságok jövedelmezőségének javítása

A beavatkozás egyedi kialakítása, követelményei és a támogatásra való jogosultság egyedi feltételei

A díszkertész ágazat szerves részét képezik és a mezőgazdasági termelés volumenének bővülését elősegítik az ágazati szereplők által végzett, mezőgazdasági termelésnek nem minősülő tevékenységek. Ez utóbbiak gyakran meghaladják a teljes árbevétel 50%-át, így a mezőgazdasági üzemfejlesztés jellegű intézkedésekben nem részesülhettek. Ez a probléma elsősorban a vidéki kisvállalkozói szegmensben jelentkezett, hiszen jellemzően ez a réteg jut legnehezebben piaci alapon beruházási forrásokhoz. A megcélzott kedvezményezetti kör elsősorban a helyi lakosság számára biztosítja az élhető, egészséges lakóhelyhez szükséges növényanyagot és a kapcsolódó szolgáltatásokat, ily módon hozzájárulva a vidéki Magyarország népességmegtartó erejéhez, egyben számottevő mértékben növelve a helyi foglalkoztatottságot. A saját termelésű növények közvetlen, vagy kertépítési szolgáltatások formájában történő értékesítése javítja a kisvállalkozások eredményességét és válsághelyzeteknek valóellenállóképességét, ami az utóbbi időben nagy jelentőséget kapott. A kiválasztás során előnyben kell részesüljenek a megfelelő szakképzettséggel vagy jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalókat alkalmazó vállalkozások, hiszen ez biztosítja a fogyasztók hosszútávú elégedettségét és az ebből fakadó bizalmát.

Jogosultak köre: Jogosultsági kritériumoknak megfelelő, dísznövény-kereskedelemmel vagy zöldterület-kezeléssel foglalkozó vállalkozások

Jogosultsági kritériumok:

– A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval (Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer) rendelkező gazdálkodó

– Támogatási kérelem benyújtásakor 40%-ot meg nem haladó mezőgazdasági vagy 50%-ot meg nem haladó erdőgazdálkodási árbevétel

– A vállalkozás tevékenysége legalább a pályázat benyújtását megelőző két évben magában foglalja a következők legalább egyikét: zöldterület-kezelés, dísznövény-kiskereskedelem, dísznövény-nagykereskedelem

– Mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősül

– Vidéki térségben megvalósuló projekt

Támogatható költségek:

a) Épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel.

Támogatási forma: Vissza nem térítendő támogatás

Kifizetés típusa: A kedvezményezettnél ténylegesen felmerült elszámolható költségek visszatérítése

Támogatások köre a kedvezményezettek szintjén:

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a

A támogatás maximális mértéke: 100.000 EUR

 • A támogatás maximális mértéke legfeljebb a jogosult költségek 65%-a lehet.
 • A támogatás maximális mértéke tovább növelhető legfeljebb a jogosult költségek 80%-ig, amennyiben a beruházás a környezetvédelmi és a klíma specifikus célkitűzéseket, valamint állatjóléti fejlesztéseket szolgálja.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Az ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható
 • Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

Nem támogathatóak az alábbi beruházások:

a) mezőgazdasági termelési jogok megvásárlása;

b) támogatási jogosultságok megvásárlása;

c) az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 10 %-át meghaladó összegű földvásárlás, kivéve a környezetvédelmi célú földvásárlást, a magas kötöttszén-tartalmú talaj megóvását célzó földvásárlást, valamint a fiatal mezőgazdasági termelők által pénzügyi eszközök igénybevételével történő földvásárlást; pénzügyi eszközök esetén ez a felső határ a végső címzettnek kifizetett elszámolható közkiadásokra, garancia esetén pedig a fedezetül szolgáló hitelek összegére alkalmazandó;

d) állatok vásárlása, egynyári növények vásárlása és e növények telepítése a következőktől eltérő célra: mezőgazdasági, illetve erdészeti potenciál természeti katasztrófákat, kedvezőtlen éghajlati eseményeket vagy katasztrófaeseményeket követően, vagy az állatállomány védelme nagyragadozókkal szemben, illetve állatok igénybevétele az erdészetben gépek helyett, vagy az (EU) 2016/1012 európai parlamenti és tanácsi rendelet (45) 2. cikkének 24. pontjában meghatározott veszélyeztetett fajták tenyésztése a 70. cikkben említett kötelezettségvállalások alapján; vagy génerózióval fenyegetett növényfajták megőrzése a 70. cikkben említett kötelezettségvállalások keretében;

e) hitelkamat, kivéve a kamattámogatás vagy garanciadíj-támogatás formájában nyújtott vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában;

f) beruházás olyan nagy méretű infrastruktúrákba a tagállamok által a KAP stratégiai tervükben meghatározottak alapján, amelyek nem képezik részét az (EU) 2021/1060 rendelet 32. cikkében meghatározott közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiáknak, kivéve a széles sávú rendszereket, valamint az árvíz- és partvédelmet érintő, megelőző intézkedéseket, amelyek célja a valószínűsíthető természeti katasztrófák, kedvezőtlen éghajlati események vagy katasztrófaesemények következményeinek a mérséklése;

g) erdőtelepítésbe történő beruházások, amelyek nem felelnek meg a páneurópai erdőtelepítési és újraerdősítési iránymutatásokban a fenntartható erdőgazdálkodás tekintetében megfogalmazott elvekkel összhangban álló környezetvédelmi és éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseknek.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások