EMVA – Tanácsadó

Mezőgazdasági üzemek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében

A következő hetekben bemutatjuk a Közös Agrárpolitika hazai beruházási intézkedéseit, különösen a II. pilléres támogatásokat, elsőként a mezőgazdasági beruházások támogatását részletezzük mert ez az egyik legnagyobb kerettel rendelkező intézkedése lesz 2023-tól!

Intézkedések bemutatása V.

Intézkedés neve: Mezőgazdasági üzemek fejlesztése az ammónia-kibocsátás csökkentés érdekében

Forrás

KAP stratégiai terv – 2021. évi jelentés, 1009-1014 oldal.

Az új intézkedés célja:

Többek között az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése és a szénmegkötés fokozása révén hozzájárulás az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, valamint a fenntartható energia előmozdításához.

A fenntartható fejlődés és a természeti erőforrásokkal – például a vízzel, a talajjal és a levegővel – való hatékony gazdálkodás támogatása többek között a vegyi anyagoktól való függés csökkentésével

 • ÜHG és ammónia kibocsátás csökkentése az állattartás technológiai fejlesztésével
 • Mezőgazdasági eredetű ammónia-kibocsátás csökkentése

A beavatkozás célja a mezőgazdasági üzemek ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, technológiai fejlesztést célzó olyan tevékenységek támogatása, amely által a mezőgazdasági ágazat hozzájárul a hazai NH3-kibocsátás csökkentési célérték teljesítéséhez. A beavatkozás keretében többek között támogatható a korszerű injektálást és az azonnali bedolgozást lehetővé tevő trágyakijuttatási technológiák beszerzése, istállón belüli és kívüli trágyakezelés korszerűsítése, istállón belüli fejlesztések (pl. padozat, tetőszigetelés, csepegésmentes itató, légmosó berendezések beszerzése), meglévő trágyatárolók fedése, új, fedett trágyatárolók építése.

A beavatkozás alapján nyújtott támogatásokon keresztül megvalósulhatnak olyan környezetvédelmi célok, melyek által csökken az ammónia és ÜHG gázok kibocsátása, javul a levegő minősége, valamint a felszíni és felszínalatti vizek terhelése.

Várható értékelési kritériumok

 • Környezet-, klímavédelmi és adaptációs szempontok érvényesítése (pl.: környezetterhelési szempontból releváns input-hatékonyság javítása, egységnyi szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése; újrafelhasználás vagy újrahasznosítás alkalmazása, ökológiai gazdálkodás folytatása, BAT előrások alkalmazásához kapcsolódó fejlesztés, felkészülés az IED irányelv módosításának következtében felmerülő követelmények teljesítésére)
 • Üzleti terv minősége
 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel
 • A pályázó állami elismeréssel rendelkező együttműködés
 • Vállalkozásméret
 • Minőségrendszerekben való részvétel
 • Térségi szempont
 • Társadalmi vállalkozások
 • A fejlesztés roma felzárkóztatási program keretében valósul meg
 • Digitalizációt előtérbe helyező fejlesztés
 • Integrációhoz kapcsolódó fejlesztés
 • Referencia adatok biztosítása
 • A támogatást igénylő
 • Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése

Jogosultsági feltételek

1. Mezőgazdasági termelő vagy a Stratégiai Terv rendelet alapján definiált fiatal mezőgazdasági termelő, vagy olyan fiatal mezőgazdasági termelő, aki a támogatási kérelem benyújtását megelőző öt évben kezdte meg mezőgazdasági tevékenységét:

– aki/amely a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben a standard termelési érték (STÉ) módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű minimális üzemmérettel rendelkezik.

– akinek/amelynek az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származik.

2. Konzorcium esetén a csoportban részt vevő minden mezőgazdasági termelőnek meg kell felelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

3. Szociális szövetkezetnek önmagában kell megfelelnie a fentiekben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

4. A mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezetnek:

– a pályázat benyújtását megelőző lezárt üzleti évben az STÉ módszertan alapján mezőgazdasági tevékenységből származó legalább 10.000 euró értékű üzemmérettel kell rendelkeznie és az előző évi árbevételének legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell származnia, vagy

– a szövetkezetben részt vevő tagok előző évi árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon, továbbá a szövetkezetben részt vevő tagok legalább 40 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10.000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést.

5. Állami elismeréssel rendelkező együttműködés a meghatározott feltételek igazolása nélkül is mezőgazdasági termelőnek minősül.

6. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozás a meghatározott feltételek igazolása nélkül is jogosult.

A beavatkozás kapcsán támogatható költségek:

a) Ammónia kibocsátásának csökkentését elősegítő, épület, építmény építése, fejlesztése, korszerűsítése.

b) Új gépek és eszközök, technológiák vásárlása, meglévő gépek, eszközök korszerűsítése, beleértve az információs és kommunikációs technológiákat.

c) Az előzőekben említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek, például az építészek, mérnökök díjai, tanácsadási díjak, hatósági eljárási díjak, tanácsadói és projekt-menedzsment költségek, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságra vonatkozó tanácsadással kapcsolatos díjak, megvalósíthatósági tanulmányok költségeit is beleértve.

d) Immateriális beruházások: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

e) Az a) ponthoz kapcsolódóan szükséges ingatlan vásárlása az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át meg nem haladó mértékig, valamint természetbeni hozzájárulásként elszámolható a beruházáshoz elengedhetetlen, már meglévő termőföld vagy ingatlan értéke, ha nem haladja meg az érintett művelet teljes elszámolható kiadásának 5%-át. Új földterület vásárlására a beruházás max. 10%-a számolható el.

f) Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás

Kizárólag azon költségek támogathatók, amelyek a kedvezményezettnél legkorábban 2023.01.01-én, illetve legkésőbb 2029.12.31-én merülnek fel

Kötelezettségvállalások, és más előírások:

·         Éves adatszolgáltatás a mezőgazdasági üzem által alkalmazott technológiákról és az üzem mezőgazdasági NH3 kibocsátásáról.

·         A beavatkozás keretében támogatott módon végrehajtott beruházásoknak, illetve támogatott módon beszerzett új gépeknek, berendezéseknek és technológiáknak túl kell mutatniuk a jogszabályokban előírt kötelezettségeken (pl. Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat előírásai) vagy a szokásos gyakorlatokon.

·         A trágyakezeléshez kapcsolódó fejlesztéseknek meg kell felelniük a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről (91/676/EK) szóló irányelvben (“nitrátirányelv”), illetve a nitrát irányelvnek való megfelelést szolgáló hazai jogszabályokban – különösen az 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletben és a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendeletben – foglaltaknak.

·         legfeljebb 5 évig tartó fenntartási kötelezettség

 

Támogatás formája, aránya és összegei

Az alaptámogatás a jogosult költségek legfeljebb 50%-a.

A támogatás maximális mértéke legfeljebb a jogosult költségek 65%-a lehet.

 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára vagy gazdaságátadás esetén – 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • ÖKO minősítéssel rendelkező terméket előállító támogatást igénylő vagy kollektív beruházás esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Kedvezményes díjú intézményi kezességvállalás igénybevétele esetében az alaptámogatáshoz képest 5%-kal megemelt támogatás intenzitás adható
 • Az alaptámogatás maximum 10%-a kamattámogatás formájában igényelhető.

Az egy projektre igényelhető maximális támogatási összeg: 8.000.000 EUR/projekt.

Az elkövetkező hetekben minden héten bemutatunk egy-egy fontos II. pilléres intézkedést, melyek során kitérünk az intézkedési célokra, a jogosultsági kritériumokra, a várható értékelési szempontokra, a várható forrásokra, támogatási összegekre és arányokra.

Amennyiben a jövőben beruházást tervez, akkor kövesse weboldalunkat, iratkozzon fel hírlevelünkre, kövessen be minket a facebookon: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063656255770

forrás: https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/kozos-agrarpolitika/105258-online-elerheto-magyarorszag-elfogadott-kozos-agrarpolitika-strategia-terve

forrás: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-kap-strategiai-terve-2023-2027

forrás: Nagy Attila: Beruházási támogatások 2023-tól – a KAP Stratégiai Terv II. pilléres támogatásai kapcsán élesedő újdonságok, változások