EMVA – Tanácsadó

Változott a 272/2014 (XI.5.) Kormány rendelet

A Kormány 98/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek egyes rendelkezéseinek veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról összhangban, változott a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

A Kormányrendelet néhány változása:

7. § (1) Ha a kedvezményezett erre irányuló indokolt kérelmet terjeszt elő, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (3) bekezdése szerinti szerződéskötési határidő legfeljebb százhúsz napra meghosszabbítható. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdése alkalmazásának hiányában, ha a támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettől vagy harmadik féltől függő feltételek teljesítése szükséges, akkor a szerződéskötési határidő a feltételek teljesítésére megállapított határidő utolsó napján kezdődik.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 81. § (1), (2), (4) és (5) bekezdésében meghatározott határidők kedvezményezett általi elmulasztásához fűződő hátrányos jogkövetkezmények alkalmazását mellőzni kell akkor, ha a kedvezményezett igazolja, hogy a mulasztást a veszélyhelyzet okozta akadályoztatás eredményezte.

8. § A projektek támogatási szerződésben rögzített fizikai befejezésének tervezett napja, a mérföldköveinek időpontja, valamint a záró kifizetési igénylés benyújtási határideje három hónappal meghosszabbodik.

9. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében meghatározott határidő a veszélyhelyzet megszűnését követő napon kezdődik.

(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (4) bekezdés a) a) pontjától eltérően, ha a projekt fizikai befejezése a hatályos támogatási szerződésben meghatározott időponthoz képest előreláthatóan hat hónapot meg nem haladóan késik, valamint

b) b) pontjától eltérően, ha a kedvezményezett által vállalt projektszintű mérföldkövek elérése a hatályos támogatási szerződésben rögzített időponthoz képest hat hónapot meg nem haladóan késik, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése esetén nem kell a támogatási szerződést módosítani.

12. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 117. § (7) bekezdésétől eltérően akkor kell a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. Fejezete szerint visszafizetni a támogatási előleget, ha a kedvezményezett nem nyújt be kifizetési igénylést a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 15 hónapon belül.

16. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 145. § (2)–(4) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság,
b) 145. § (5) bekezdésétől eltérően a kifizető ügynökség

– ha kockázatelemzés mást nem indokol – a projekt záró kifizetési igénylését jóváhagyhatja akkor is, ha a projekt záró kifizetési igénylésének jóváhagyását megelőzően elvégzendő helyszíni ellenőrzésre nem kerül sor.

17. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 178. § (1) és (1a) bekezdésétől eltérően az irányító hatóság a kedvezményezett kérelmére a fenntartási kötelezettség időtartamát legfeljebb a veszélyhelyzet időtartamának megfelelő időtartammal meghosszabbítja.

19. § (1) Az irányító hatóság, EMVA-ból származó forrás esetén a kifizető ügynökség helyszíni szemlét és helyszíni ellenőrzést nem rendelhet el, kivéve a kedvezményezett, a kedvezményezett alkalmazottja vagy meghatalmazottja személyes közreműködését nem igénylő esetben. A már elrendelt, de még nem teljesített helyszíni szemle és helyszíni ellenőrzés végrehajtását fel kell függeszteni.

(2) Ha kockázatelemzés ezt indokolja, akkor

a) a helyszíni szemlét a veszélyhelyzet megszűnését követően haladéktalanul,

b) a helyszíni ellenőrzést a veszélyhelyzet megszűnését követő egy éven belül pótolni szükséges.

21. § (1) Ahol a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet hatósági engedély benyújtását írja elő, az engedély benyújtására irányuló kötelezettség az annak megadására irányuló kérelem benyújtását igazoló dokumentumok benyújtásával is teljesíthető.

22. § (1) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 122. § (1) bekezdésétől eltérően az elszámolható költségek valódiságának igazolása, valamint a szakmai beszámoló alátámasztása céljából a számlát vagy azzal egyenértékű bizonylatot, a kifizetés bizonylatát, valamint a szerződést vagy szerződés hiányában a visszaigazolt írásos megrendelőt szükséges benyújtani a kifizetési igénylésben.

(2) Ha e rendelet a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott valamely határidőhöz képest hosszabb határidőt állapít meg, és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti határidő 2020. március 11-ét követően, de e rendelet hatálybalépést megelőzően járt le, akkor a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti határidő elmulasztása miatt hátrányos jogkövetkezményt nem lehet alkalmazni, és a már meghozott, hátrányos jogkövetkezményt alkalmazó döntést vissza kell vonni.

Bővebb információ a Magyar Közlöny 71. számában.

Forrás: www.magyarkozlony.hu