EMVA – Tanácsadó

Változott agrár-deminimis támogatás összege

A Kormány 107/2020. (IV. 10.) Korm. rendelete a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15d. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet a következő 41/A. alcímmel egészül ki:

„41/A. Átmeneti támogatás

85/A. § (1) Az átmeneti támogatás (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: támogatás) az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül, és az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény (a továbbiakban: közlemény) 3.1. szakaszának szabályaival összhangban nyújtható.

(2) A támogatás vissza nem térítendő támogatás, hitel és tőke formájában nyújtható, azzal, hogy hitel és tőke formájában nyújtott támogatás esetén a hitel teljes névértéke vagy a tőke teljes összege tekintendő a 85/C. § (1) bekezdése szerinti támogatástartalomnak.

(3) A támogatás a 21. § szerint halmozható az Atr. 2. § 1. pontja szerinti egyéb állami támogatással.

(4) A támogatásról támogatási döntés 2020. december 31-ig hozható.

85/B. § Az a vállalkozás részesülhet a támogatásban, amely 2019. december 31-én nem minősült az Atr. 6. § (4a) és (4b) bekezdése alapján nehéz helyzetben levő vállalkozásnak.

85/C. § (1) A támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem haladhatja meg a 800 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(3) A halászati- és akvakultúra-ágazatban tevékeny vállalkozások esetén az e tevékenységhez nyújtott támogatás támogatástartalma a közlemény 3.1. szakasza alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 120 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

(4) Ha a támogatás mellett a kedvezményezett az Atr. 2. § 1. pontja szerinti rendeletekben meghatározott csekély összegű támogatásban is részesül vagy részesült, az igénybe veendő vagy igénybe vett csekély összegű támogatás nem csökkenti a támogatás (1)–(3) bekezdés szerinti legmagasabb mértékét.

85/D. § (1) A mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára a 85/C. § (1) bekezdése szerinti maximális támogatástartalommal nyújtható támogatás, ha a támogatás mértéke nem függ a támogatás mezőgazdasági termék elsődleges termelője részére történő teljes vagy részlegesen átadásától, és a támogatás mértékét nem az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján határozzák meg.

(2) A mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak nyújtott 85/C. § (2) bekezdése szerinti támogatás összege nem határozható meg a piacon forgalmazott termékek ára vagy mennyisége alapján.

85/E. § Ha egy vállalkozás a 85/C. § (2) és (3) bekezdése szerinti ágazatban folytat gazdasági tevékenységet, a támogatással érintett egyes tevékenységekre irányadó maximális értékhatárokat kell megfelelően alkalmazni az adott tevékenységre, azzal, hogy a vállalkozás a támogatásokról olyan elkülönített nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a 85/C. § (1)–(3) bekezdése szerinti követelmények ellenőrizhetők.

85/F. § (1) Az egyedi támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait a közlemény 34. pontja alapján közzé kell tenni az Európai Bizottság közzétételi adatbázisában. Erre figyelemmel a támogatást nyújtó 2021. február 1-ig továbbítja az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a támogatásoknak az Atr. 6. melléklete szerinti adatait.

(2) A támogatással kapcsolatos minden iratot az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni.

(3) A támogatás a 4. §, 6. §, 8. §, 10. §, 12. §, 14. § és 16. § szerinti célokra nyújtható.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Forrás: https://magyarkozlony.hu/ Magyar közlöny 72. szám